تماس با ما

بخش سیاسی / دفتر سفیر

Tel: +44 207 225 0095 | eMail: ea@afghanistanembassy.org.uk

بخش قونسلی

(برای کسب معلومات در باره پاسپورت، ویزه، وکالت نامه، تذکره و تصادیق اسناد لطفا به بخش خدمات قونسلی این وبسایت مراجعه کنید)

Tel: +442075844443 | eMail: consulate@afghanistanembassy.org.uk

Address: 31 Princes Gate, SW7 1QQ, London, United Kingdom

Map & Location:

Back to top button