اخبار سفارت

نشست میان پارلمانی کمیسیون های دفاعی مجلس نمایندگان افغانستان و پارلمان بریتانیا

به ابتکار سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در بریتانیا، نشست میان پارلمانی اعضای کمیسیون های دفاعی و تمامیت ارضی مجلس نمایندگان افغانستان و کمیسیون دفاعی پارلمان بریتانیا برگزار شد.

در این نشست  در رابطه به آینده همکاری های بریتانیا و جامعه جهانی با افغانستان، حمایت قاطع بریتانیا از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و نیز نقش کشور های منطقه در رابطه به روند گفتگو های صلح، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

این نشست که به گونه مجازی برگزار شد در ابتدا جانب سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به اوضاع کشور و برنامه های حکومت افغانستان به اشتراک کننده گان توضیحات ارائه نمود. متعاقبا، آقای میر حیدر افضلی رییس کمیسیون امنیت دفاعی و تمامیت ارضی مجلس نمایندگان افغانستان با ستایش از عملکرد نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در مبارزه با گروه طالبان، نقش بریتانیا را در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان مهم خواند و با تاکید بر تدوام همکاری های دوامدار بریتانیا در زمینه آموزش دهی به نظامیان افغان در داخل و بیرون از کشور، همچنان خواستار فراهم شدن تسهیلات لازم جنگی  از سوی این کشور به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان شد.

از سوی دیگر، سایر اعضای مجلس نمایندگان افغانستان که در این نشست اشتراک داشتند جنگ جاری افغانستان را نه یک جنگ داخلی بل رقابت استخباراتی قدرت های منطقه یی خواندند که در آن همه روزه مردم افغانستان قربانی میشوند. این نمایندگان همچنان با اعضای کمیسیون دفاعی پارلمان بریتانیا روی نقش کشور های منطقه در جنگ و صلح افغانستان، حمایت شماری از کشور های همسایه از گروه طالبان، روند صلح در افغانستان، حفظ نظام جمهوریت و دست آورد های دو دهه گذشته و نیز چگونگی آینده همکاری و کمک کشور بریتانیا و جهان با افغانستان نیز بحث و تبادل نظر نمودند. 

در همین حال اعضای کمیسیون دفاعی پارلمان بریتانیا با ابراز نگرانی از اواضاع و تحرکات اخیر گروه طالبان در افغانستان، از عملکرد نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ستایش نموده و افزودند که در نتیجه فداکاری های نیروهای افغان بوده که تا حال طالبان قادر نشده اند، مراکز شهر های مهم افغانستان را سقوط دهند. آنان همچنان روی نقش اردو و سازمان استخبارات پاکستان در اوضاع جاری افغانستان بحث و در این زمینه معلومات لازم را از جانب نماینده گان مردم افغانستان دریافت کردند.

قابل یاد آوریست که در این نشست اعضای مجلس نماینده گان افغانستان و جانب سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در بریتانیا تاکید ورزیدند، که جلسه عاجل شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه به اواضع افغانستان باید برگزار شود.

Show More
Back to top button