ویزه کار

ویزه کار برای افرادی که کار و یا قصد کار در افغانستان داشته باشند، صادر میگردد. افرادی که قصد تجارت، غیر از اشتغال و کار در افغانستان داشته باشند، میتوانند برای ویزه تجارت تقاضا نمایند. ویزه کار برای مدت سه ماه الی یکسال بصورت یکبار ورود و یا کثیرالمسافرت صادر میگردد. مدت اقامت برای ویزه کار سه ماهه یکبار ورود، محدود برای (30) سی روز میباشد. مدت اقامت برای ویزه شش ماهه کثیرالمسافرت، محدود برای (60) شصت روز میباشد. مدت اقامت برای ویزه یکساله، محدود برای 180 روز میباشد.

برای اخذ ویزه کار شرایط ذیل قابل تعمیل است:

 • تعیین وقت ملاقات قبل از مراجعه به شعبه قونسلی با استفاده از سیستم آنلاین
 • حضور شخص متقاضی حین تقاضا
 • ارائه پاسپورت با حد اقل 6 ماه مدت اعتبار
 • خانه پری و تکمیل فورمه ویزه
 • یک قطعه عکس (عکس تازه و استندرد باشد)
 • دعوت نامه کار از طرف نهاد و یا شرکت مرتبط که ثبت و راجستر افغانستان باشد و یا نامه تائیدی از وزارت امور خارجه افغانستان
 • اجازه نامه کار که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی بنام متقاضی صادر شده باشد
 • مدارک و ثبوت محل اقامت در بریتانیا، از قبیل بل برق و گاز و استتمنت بانک وغیره
 • نامه حاوی توضیحات سفر، نام، مشخصات و آدرس افرادی را که شخص متقاضی در افغانستان می شناسد
 • اقرارنامه متقاضی مبنی بر واقف بودن از احتمالات و مشکلات درجریان سفر در افغانستان.
 • فیس ویزه یک ماهه مبلغ 200 پوند و ویزه شش ماهه مبلغ 500 پوند است. فیس پرداخت شده برای ویزه، مسترد نمیشود.

قابل توجه: ویزه های کار، توریستی، رسانه ای و تجارتی غیر قابل تمدید و غیر قابل تعویض میباشند. فیس پرداخت شده برای ویزه، مسترد نمیشود.

برای دریافت فورم ویزه، اینجا کلیک نمائید.

Back to top button