ویزه خدمت و دیپلوماتیک

ویزه خدمت و دیپلوماتیک  برای کسانی که دارنده پاسپورت خدمت، دیپلوماتیک و پاسپورت ملل متحد هستند و قصد سفر رسمی- اداری به افغانستان را دارند، صادر میگردد.

ویزه خدمت و دیپلوماتیک  برای مدت سه ماه الی یکسال بصورت یکبار ورود و کثیرالمسافرت صادر میگردد. مدت اقامت برای ویزه خدمت و دیپلوماتیک  سه ماهه – یکبار ورود، حد اکثر 30 روز میباشد. مدت اقامت برای ویزه شش ماهه کثیرالمسافرت، حد اکثر 60 روز میباشد. مدت اقامت برای ویزه یکساله، حد اکثر 180 روز میباشد.

برای اخذ ویزه خدمت و دیپلوماتیک  موارد ذیل حتمی است:

  • تعیین وقت ملاقات قبل از مراجعه به شعبه قونسلی با استفاده از سیستم آنلاین
  • پاسپورت خدمت و دیپلوماتیک با حد اقل 6 ماه مدت اعتبار
  • خانه پری و تکمیل فورمه ویزه
  • یک قطعه عکس (عکس تازه و استندرد باشد)
  • دعوت نامه از طرف سازمان و نهادهای دولتی و تائید مدت اقامت و مقصد سفر از سوی آن نهاد و یا سازمان
  • دیپلوماتی که جدیدا بجای دیپلومات دیگر در افغانستان مقرر میگردد، باید نام، منصب، مدت ماموریت و دیگر مشخصات دیپلوماتی که در مرحله ختم وظیفه قرار دارد و همچنین مشخصات، مدت ماموریت و منصب شخص متقاضی طی نامه ای جداگانه از مراجع و نهاد مربوطه به شعبه ویزه سفارت افغانستان ارائه نماید.
  • اقرارنامه متقاضی مبنی بر واقف بودن از احتمالات و مشکلات در جریان سفر در افغانستان.

قابل توجه: ویزه خدمت و دیپلوماتیک غیر قابل تمدید و غیر قابل تعویض میباشد. فیس پرداخت شده برای ویزه، مسترد نمیشود.

برای دریافت فورم ویزه، اینجا کلیک نمائید.

Back to top button