ویزه تجارتی

ویزه تجارتی برای افرادی که تجارت و یا قصد تجارت در افغانستان داشته باشند، صادر میگردد. افرادی که قصد اشتغال، غیر از تجارت در افغانستان داشته باشند، میتوانند برای ویزه کار، تقاضا نمایند. ویزه تجارتی برای مدت سه ماه الی یکسال بصورت یکبار ورود و کثیرالمسافرت صادر میگردد. برای ویزه تجارتی سه ماهه یکبار ورود، مدت اقامت محدود برای 30 روز میباشد. برای ویزه تجارتی شش ماهه کثیرالمسافرت، مدت اقامت محدود برای 60 روز میباشد. مدت اقامت برای ویزه تجارتی یکساله، محدود برای 180 روز میباشد.

برای اخذ ویزه تجارتی موارد ذیل حتمی است:

 • تعیین وقت ملاقات قبل از مراجعه به شعبه قونسلی با استفاده از سیستم آنلاین
 • حضور شخص متقاضی حین تقاضا
 • ارائه پاسپورت با حد اقل 6 ماه مدت اعتبار
 • خانه پری و تکمیل فورمه ویزه
 • یک قطعه عکس (عکس تازه و استندرد باشد)
 • دعوت نامه از طرف افراد، نهاد و یا شرکت مرتبط که ثبت و راجستر افغانستان باشد و یا نامه تائیدی از وزارت امور خارجه افغانستان
 • گواهی نامه که ثبت وراجستر شده وزارت اقتصاد افغانستان و یا سازمان آیسا باشد
 • مدارک و ثبوت محل اقامت در بریتانیا، ازقبیل بل برق و گاز و استتمنت بانک وغیره
 • نامه حاوی توضیحات سفر، نام، مشخصات وآدرس افرادی را که شخص متقاضی در افغانستان می شناسد
 • اقرارنامه متقاضی مبنی بر واقف بودن از احتمالات ومشکلات درجریان سفر در افغانستان.

فیس ویزه:

 • ویزه تک ورودی یک ماهه با مدت اقامت 30 روز مبلغ 200 پوند. 
 • ویزه کثیرالورود شش ماهه با مدت اقامت 60 روز (درهر ورود) مبلغ 500 پوند.
 • ویزه کثیر الورود یک ساله با مدت اقامت 180 روز (درهر ورود) مبلغ 1000 پوند.

قابل توجه: ویزه های توریستی، رسانه ای و تجارتی غیر قابل تمدید و غیر قابل تعویض میباشند. فیس پرداخت شده برای ویزه، مسترد نمیشود.

برای دریافت فورم ویزه، اینجا کلیک نمائید.

Back to top button