ویزه اطفال

تمام اطفالی که از والدین افغان و در بیرون از افغانستان تولد شده باشند و خواسته باشند به این کشورسفر نمایند، میبایست ویزه اطفال و یا اجازه نامه ورود به کشور را اخذ نمایند. اگر طفلی از والدین افغان در افغانستان تولد شده باشند و محل تولد طفل روی پاسپوت مشخصا افغانستان و یا نام ولایت درج شده باشد، اخذ ویزه اطفال حتمی نیست.

برای اخذ ویزه اطفال  موارد ذیل حتمی است:

  • داشتن پاسپورت که حد اقل ۶ماه اعتبار داشته باشد.
  • خانه پری و تکمیل فورمه مخصوص ویزه اطفال
  • حضور هردو والدین (پدر و مادر) حین اخذ ویزه حتمی است.
  • سند تولدی طفل با درج مشخصات والدین.
  • کپی پاسپورت والدین (لطفا اصل پاسپورت والدین را ارائه نمائید)
  • ویزه اطفال برای مدت یک سال و بصورت کثیرالمسافرت صادر میگردد.
  • اطفال زیر سن 16 سال مجبور نیستند تا جهت اخذ ویزه به سفارت مراجعه نمایند اما افراد بالاتر از این سن باید برای اخذ ویزه به این نمایندگی حاضر شوند.
  • فیس ویزه اطفال مبلغ 20 پوند است. 
Back to top button