فیس ویزه

  1. ویزه  ورودی / تجارتی / توریستی عادی یک ماهه – تک ورود 200 پوند
  2. ویزه ورودی/ تجارتی  شش ماهه کثیرالمسافرت (اقامت 90 روزه) 500 پوند
  3. ویزه ورودی/ تجارتی یکساله (کثیرالمسافرت) (اقامت 180 روزه) 1000 پوند
  4. ویزه رودی / ویزه کار برای کارمندان سازمان ناتو(کثیرالمسافرت) 1000 پوند
  5. ویزه برای دیپلومات، کارمندان ملل متحد و پاسپورت خدمت 0.00 (مجانی)
  6. ویزه برای زوج افغان 0.00 (مجانی)
  7. ویزه اطفال افغان 0.00 (مجانی)
  8. فیس پستی برای برگشتاندن اسناد شما 15.00 پوند
Back to top button