تمدید پاسپورت

تقاضا برای تمدید پاسپورت الیکترونیکی

برای تمدید پاسپورت الیکترونیکی، لطفا به رهنمود زیر توجه نمائید:

چگونه درخواست دهید:

  1. اسناد لازم را تهیه نموده از هرکدام آن کاپی بگیرید، به نکات ذیل توجه شود
  2. به شعبه قونسلی حضور یابید، نیاز به رزرف نوبت آنلاین نیست.

اسناد و موارد لازم:

  1. ارائه اصل پاسپورت الیکترونیکی (پاسپورتهای دستنویس قدیمی مدار اعتبار نیست)
  2. ارائه تذکره تابعیت: متقاضی تمدید پاسپورت باید اصل سند تذکره تابعیت که تائید وزارت امورخارجه کشور را داشته باشد، ارائه نماید. بدون ارائه اصل تذکره تابعیت، تقاضا پذیرفته نمی شود.
  3. فورمه درخواستیفورمه درخواستی به دقت خانه پری و امضا گردد. فورمه درخواستی پاسپورت به سه زبان: دری، پشتو و انگلیسی از قسمت فورمه ها و همچنین در ذیل این صفحه قابل دسترس است.
  4. عکس: یک قطعه عکس به اندازه ۴۵ سانتی متر، یا سایز استندرد امریکایی. عکس های پاسپورت باید تازه و با هم یکسان بوده مستقیماً از جلو گرفته شده باشد تاهر دو گوش شخص دیده شود.
  5. ارائه اصل سند اقامت در بریتانیا ازقبیل ویزه و یا کارت اقامت و یا پاسپورت بریتانیایی و همچنان تصدیق آدرس شخص متقاضی از قبیل بل برق، گاز، تلفن و امثال آن.
  6. لطفا کوپی تمام اسناد تان را با اصل سند با خود بیاورید (ما اینجا ماشین فوتوکاپی نداریم بدون ارائه فوتو کاپی فورمه تقاضا پذیرفته نمیشود)

فیس / تادیه:

  • تمدید پاسپورت پنج ساله – 150 پوند

مدت زمان طی مراحل:

درخواستی ها در عین روز اجراء میشود

تماس باما:

تلفن: ۰۰۴۴۲۰۷۵۸۴۴۴۴۳

ایمیل: (passport@afghanistanebassy.org.uk)

Back to top button