تصدیق اسناد (لیگلایزیشن)

برای تصدیق اسناد تحصیلی و تجارتی، لطفا به رهنمود زیر توجه نمائید:

چگونه درخواست دهید:

  1. درخواست تصدیق اسناد از طریق پست:

الف: اسناد تان را بعد از طی مراحل تصدیق (لیگلایز) در مراجع مربوطه دولت بریتانیا (بطور نمونه، وزارت خارجه بریتانیا)، جهت اخذ تصدیق سفارت، به آدرس شعبه قونسلی سفارت بفرستید.  اسنادی که از افغانستان صادر شده باشد، باید قبل از مراجعه به شعبه قونسلی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در لندن، در وزارت امور خارجه افغانستان در کابل تصدیق و تائید گردند

ب: لطفا پاکت پیش پرداخت که آدرس پستی تان در آن درج باشد، ضمیمه درخواست تان نموده برای ما بفرستید تا اسناد تان بعد از طی مراحل به شما برگردانیم.

ج: فیس یا پول تادیه مربوطه را از طریق سیستم پرداخت آنلاین وبسایت ما بپردازید. مبلغ دقیق فیس مربوطه را در ذیل همین صفحه بیابید.  

  1. درخواست حضوری تصدیق اسناد:

الف: اسناد تان را بعد از طی مراحل تصدیق (لیگلایز) در مراجع مربوطه دولت بریتانیا (بطور نمونه، وزارت خارجه بریتانیا)، جهت اخذ تصدیق سفارت، به آدرس شعبه قونسلی سفارت بفرستید.  

ب: با استفاده از سیستم آنلاین ما، نوبت بگیرید

ج: در موعد نوبت به شعبه قونسلی حضور یابید

د: فیس / تادیه را از طریق کارت بانکی در شعبه قونسلی پرداخت نمائید.

فیس:

فیس تصادیق اسناد تجارتی: 500 پوند

فیس تصادیق اسناد تحصیلی: 150 پوند (برای محصلین غیر افغان)

فیس تصادیق اسناد تحصیلی: 50 پوند (برای محصلین افغان)

فیس را از طریق کارت بانکی در شعبه قونسلی  پراخت نمائید. شعبه قونسلی پول نقد و یا چک را نمی پذیرد. فیس پرداخت شده مسترد نمیشود.

تماس با ما:

تلفن: 00442075844443

ایمیل: (visa@afghanistanembassy.org.uk)   


نکات تفصیلی:

تمام اسناد  صادر شده از بریتانیا برای اجراات در افغانستان که نیاز به تصدیق شعبه قونسلی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان دارند، نخست این اسناد باید در شعبه تصادیق وزارت امور خارجه بریتانیا تصدیق و تائید گردند. اسنادی که از افغانستان صادر شده باشد، باید قبل از مراجعه به شعبه قونسلی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در لندن، در وزارت امور خارجه افغانستان در کابل تصدیق و تائید گردند.

روند طی مراحل تصادیق که از طریق پست ارسال شده باشد ظرف دو روز تکمیل میگردند. روند طی مراحل تصدیق حضوری، در عین روز صورت میگیرد.

هر سند بصورت جداگانه و علیحده تصدیق میگردد. درخواستی ها بصورت حضوری و هم از طریق پست ارائه شده میتوانند. در صورت که درخواستی شما از طریق پست ارسال گردیده باشد، در آن صورت باید یک پاکت که پول پستی آن پرداخت شده باشد و  آدرس برگشتی روی آن درج شده باشد ضمیمه درخواستی باشد.

Back to top button