تذکره غیابی

خدمات ثبت احوال نفوس برای افغان‌های مقیم خارج از کشور

نکات مهم:

  • متقاضیان محترم جهت دسترسی به خدمت ثبت احوال نفوس از طریق نمایندگی‌های سیاسی و قونسلی افغانی مقیم کشورهای میزبان، درخواستی‌های خویش‌را به‌گونۀ آنلاین از طریق این ویب‌سایت، به ادارۀ ملی احصائیه و معلومات ارسال نمایند.
  • متقاضیان، در قسمت خانه‌پُری فورم‌ها، درج شهرت مکمل خود و اقارب اصولی خویش (پدر، برادر، کاکا و پسر کاکا) وهم‌چنان، انتخاب گزینۀ خدمات مورد نیاز شان دقت لازم نماید.
  • در صورتی‌که متقاضیان، کاپی تذکرۀ اقارب اصولی شان‌را با خود نداشته و نیز از ثبت اقارب اصولی شان معلومات در دسترس نباشد؛ تثببیت هویت آن‌ها به‌اساس ضمانت دو تن افغان دارندۀ تذکرۀ تابعیت که در کشور میزبان سکونت داشته باشند، صورت می‌گیرد.
  • متقاضیانی‌که هویت شان را توسط دو نفر افغان تصدیق می‌کنند، کاپی تذکره‌های تصدیق کنندگان را باید در سیستم آنلاین، ضمیمه نمایند.
  • متقاضیان، اسناد لازم را به کیفیت خوب و متناسب با فورم درخواستی خویش در سیستم به‌گونۀ آنلاین ضمیمه نمایند.
  • متقاضیان، پس از اتمام پروسۀ ثبت درخواستی خدمات ثبت احوال نفوس، منتظر تماس تلیفونی نمایندگی افغانی مقیم کشور میزبان می‌باشند.

برای ثبت تقاضا و معلومات بیشتر به لینکهای در ذیل مراجعه نمایید. 

خدمات ثبت احوال نفوس برای افغان‌های مقیم خارج از کشور

رهنمود کامل سیستم درخواستی‌های آنلاین خدمات غیرحضوری ثبت احوال نفوس

***

Back to top button