تائید سند هویت و سند تولد

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در لندن سند معتبر هویتی و یا سند معتبر تولدی که از مراجع رسمی و دولتی افغانستان برای اتباع افغانستان که در بریتانیا، آیرلند شمالی و جمهوری آیرلند سکونت دارند، صادر شده باشد، را تائید و تصدیق میکند.

همچنان شعبه قونسلی سفارت افغانستان در لندن سند هویتی و سند تولدی اتباع افغانستان، بریتانیا و جمهوری آیرلند را که در مراجع رسمی دولت متبوع ثبت و تصدیق شده باشد را تائید و تصدیق میکند.

چگونه درخواست دهید:

 1. اسناد لازم را تهیه و از هرکدام آن کاپی بگیرید
 2. با استفاده از سیستم آنلاین وبسایت ما، نوبت بگیرید
 3. در موعد نوبت در شعبه قونسلی سفارت حضور یابید.
 4. فورم تائید هویترا به دقت خانه پری نمائید

اسناد و موارد لازم:

 • حضور شخص متقاضی در شعبه قونسلی حتمی است.
 • خانه پری و تکمیل فورمه درخواستی. فورمه درخواستی به زبانهای دری، پشتو و انگلیسی در بخش فورمه ها قابل دسترسی است.
 • یک قطعه عکس متقاضی که جدید و استندرد باشد.
 • اصل سند تائید هویت متقاضی از قبیل تذکره افغانی وترجمه تذکره که در وزارت امور خارجه در کابل تائید شده باشد یا پاسپورت ایلکترونیکی.
 • ارایه کوپی پاسپورت و یا تذکره  پدر و مادر
 • اسناد اقامه بریتانیایی و یا ایرلندی شخص متقاضی
 • ارائه اسناد تائید وثبوت محل اقامت در بریتانیا و ایرلند از قبیل بل برق و غیره

فیس / تادیه:

 • فیس برای صدور این سند مبلغ 50 پوند است. فیس را از طریق کارت بانکی در شعبه قونسلی پراخت نمائید. شعبه قونسلی پول نقد و یا چک را نمی پذیرد. فیس پرداخت شده مسترد نمیشود.
 • متقاضیان ایرلند میتوانند که اسناد یاد شده را از طریق پوست به شبعه قونسلی همراه با 50 پوند پوستل اردر فیس و 15 پوند پوستل اردر بخاطر دوباره روان کردن سند به شخص متقاضی، ارسال نمایند.

قابل توجه اینکه  سفارت افغانستان در لندن گواهی نامه تولد صادر نمیکند، این نمایندگی فقط تاریخ و محل تولد شخص متقاضی را تائید میکند.

برای دریافت فورمه سند تائید تولد اینجا کلیک نمائید 

Back to top button